گورخوابى

download-1

حل مدبرانه “گورخوابى” با خود را به خواب زدگی!

چه بیشتر باشند امثال این گور خوابی ها که در گوشه و کنار این کشور به چشم دولت نجومی نمی آیند و نخواهند آمد.

download

گورخوابى محصول نگاه سرمایه دارى و اشرافى در اداره کشور است.

شهردار تهران، طى يادداشتى انتقادي، گورخوابى را محصول نگاه سرمايه دارى و اشرافى در اداره كشور دانست.

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف