مدبرانه

download-1

حل مدبرانه “گورخوابى” با خود را به خواب زدگی!

چه بیشتر باشند امثال این گور خوابی ها که در گوشه و کنار این کشور به چشم دولت نجومی نمی آیند و نخواهند آمد.

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف