دکتر قالیباف

۳۶۳۵۷۵۴۲۳۸۷۳۶۴۹۰۴۰۳۰

چرا قالیباف داوطلبانه خواستار نظارت بر شهردارى تهران است؟

?چرا قاليباف داوطلبانه خواستار نظارت بر شهردارى تهران است؟? پرونده مدیریت 10 ساله دكتر قالیباف در شهرداری تهران به خوبی نشان می دهد که حدود نیمی از کل زیرساخت های تهران از ابتدای انقلاب تاکنون در دوران مدیریت وی ساخته شده است.

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف